Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat uit van kinderen die zich willen ontwikkelen als vrije, nieuwsgierige en onderzoekende mensen. Kinderen leren door ervaringen van zichzelf en door kijken naar anderen. Kinderen leren initiatiefrijk te zijn, te communiceren, samen te werken en samen te doen met anderen. Zij leren planmatig en strategisch te denken, te handelen en zijn tot zelfsturing in staat. De Vlinder wil hieraan een bijdrage leveren door in thema’s vakken te integreren binnen een sociaal-culturele context, waarbij datgene dat binnen de school gebeurt een relatie heeft met de maatschappij buiten.

Dat bereiken wij door:

  • Te werken met thema’s die passen bij de leeftijd, interesse en ontwikkeling van de kinderen, waarbij kinderen zelf invloed hebben op hun leerproces en leerinhoud.
  • Binnen de thema’s gebruik te maken van een door de kinderen gekozen sociaal-culturele context.
  • De vakken; taal (onderdelen schrijven/stellen, lezen, spreken en luisteren), aardrijkskunde, natuur en begrijpend lezen volledig te integreren binnen het OGO onderwijs.
  • Binnen thema’s gebruik te maken van deskundigheid en ervaring van derden.
  • Zowel door derden binnen de school te halen als op zoek te gaan buiten de school.
  • Het aanbod te variëren en richten op de brede ontwikkeling.
  • De stof niet te beperken door eindtermen, maar door het kunnen van de kinderen. En deze inbreng als leidraad te gebruiken.