Notulen MR 30 mei 2016

MR vergadering 30 mei 2016

Aanwezig: Ivonne van de Visch, Johan ten Berg, Brigitte Balk, Hein van den Hoogen, Sandrine Rosmulder, Chantal Geers en Nicole Gruters (notulist)

 1. 1.Opening

Ivonne opent de vergadering.

 1. 2.Notulen

Notulen 16 maart 2016 goedgekeurd.

 1. 3.Mededelingen Hein
 • Op dit moment is het MT druk bezig met de personele Formatie. Welke leerkracht komt voor welke groep? Hoe gaan we de Remedial teaching invullen? Welke verplichtingen heeft De Vlinder naar Fectio? Welk effect heeft de nieuwe CAO? Het streven is om het formatieplaatje eind volgende week klaar te hebben.
 • Het nieuwe programma voor het taakbeleid (Cupella) wordt geïmplementeerd op school, er zijn nog veel vragen. Donderdag heeft het MT een afspraak met iemand van Fectio waar zij alle vragen kunnen stellen rondom taakuren, inzetbaarheid, lesgebonden en niet-lesgebonden uren.
 • Het plan van Fectio rondom ouderbetrokkenheid leeft bij De Vlinder. Hoe wil de school dit gaan invullen? Er is voor gekozen om als school een eigen opzet te maken. Kennismakingsgesprekken en portfoliogesprekken zijn hier al een onderdeel van. Nu is er een stap gezet om een ouderpanel te starten. In de nieuwsbrief zijn de ouders hiervoor benaderd. Een vast ouderpanel waarin wordt meegedacht over de ontwikkeling van de school. In hoeverre is het belangrijk dat hier ook ouders van de MR of OV bijzitten? De MR geeft aan dat het belangrijk is dat er een visie van de school is. Wie denkt waarover mee? Het moet geen schaduw MR worden. Wat is de insteek van het panel? Het is belangrijk om de verwachtingen van ouder in het panel en de verwachting van de school helder te hebben. Panelbijeenkomsten zullen we evaluerend terug laten komen op de agenda van de MR.
 • Er wordt nagedacht over de besteding van de reserves, er wordt een voorstel gemaakt.
 • De verhuizing van de vuurtoren wordt voorbereid.
 • Groep 8c heeft de Bank Battle gewonnen. Hiervoor was een goede samenwerking nodig.
 1. 4.Beleidsvoornemens

We denken na over de beleidsvoornemens die op papier zijn gezet. De resultaten van de inhoudelijke werkgroepen worden verwerkt in een verslag en komen terug in de schoolgids. Dit wordt weer gebruikt voor de keuze van de vervolgstappen voor volgend schooljaar. Een vooruitblik (nascholingsplan) komt terug op de volgende agenda.

 1. 5.Mobiliteit vanuit Fectio

Er liggen twee nieuwe beleidsstukken, mobiliteit directeuren en mobiliteit personeel. Het beleidsstuk mobiliteit directeuren is al vastgesteld het andere stuk nog niet. Mobiliteit directeuren houdt in dat een directeur na vijf schooljaar verplicht op een andere Fectioschool moet gaan werken. In overleg kan dit met 5 jaar verlengd worden. Dit beleid is vanaf januari 2016 van start gegaan en rekent ook de jaren dat een directeur nu al werkzaam is op een school. Dit heeft dus consequenties. Hoe bewaar je de eigen identiteit van scholen, zoals het OGO onderwijs op De Vlinder?

Het tweede beleidsstuk, mobiliteit personeel is nog niet vastgesteld. Een leerkracht begint als startbekwaam en kan zich ontwikkelen tot basisbekwaam. Een leerkracht kan zich alleen tot vakbekwaam ontwikkelen wanneer er van school gewisseld wordt. Leerkrachten worden hiermee aangemoedigd om na 5 jaar op een andere school te gaan werken. Op zich heeft de MR hier niets op tegen, maar het moet wel wat toevoegen. Als veel OGO leerkrachten hierdoor moeten vertrekken, ziet de MR weinig meerwaarde voor de Vlinder.

 1. 6.Wijziging schooltijden m.b.t. taakbeleid

Door de onderbouw op de woensdag langer naar school te laten gaan, kunnen er kindvrije dagen gerealiseerd worden. Deze kindvrije dagen worden ingezet in de piekperioden van het werk voor de leerkrachten. Er wordt nagedacht over de mogelijkheden van schooltijden, realisering en de communicatie naar ouders. Eerst moet het nog goed besproken worden met de leerkrachten van groep 1 tot en met 4, wat zijn de consequenties en hoe wordt dit door hen ervaren? De MR staat erachter wanneer de betreffende leerkrachten hier ook achter staan.

 1. 7.Situatie groep 4b

Er wordt gesproken over de situatie in deze groep. Hoe is de informatieavond verlopen? Hoe wordt er nu doorgepakt? Hoe blijft de communicatie met ouders goed?

 1. 8.OV
 • De algemene leden vergadering die in het begin van elk schooljaar word georganiseerd krijgt een andere invulling. De stukken met informatie worden vooraf naar ouders toegestuurd. Op een avond wordt er één thema uitgediept.
 • In februari hebben ouders van de MR met de OV gesproken over de statuten en de werkwijze. Dit moet op elkaar worden afgestemd (samenwerken). Er wordt nagedacht om de ouderbijdrage te verhogen door bijvoorbeeld het geld van het inschrijven voor de avondvierdaagse er bij te berekenen, zodat dit niet op dat moment nog apart geregeld moet worden. Het verzoek van de MR is om een afspraak te maken met de oudervereniging om het beheer van de ouderbijdrage conform de wet te regelen. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt.
 • Het idee is om een commissie op te stellen voor communicatie. De oudervereniging vindt het belangrijk om vanuit één punt te communiceren met ouders. Eenduidige communicatie.
 1. 9.Incidenten registratie

Er is een incident geweest. Hein vertelt hoe er wordt gehandeld op De Vlinder bij incidenten. Voorheen werd 112 niet altijd ingeschakeld wanneer een kind kort zijn bewustzijn verliest. Sinds kort is bij de BHV training aangegeven dat 112 dan wel gebeld moet worden. Op school zijn altijd voldoende BHV-ers aanwezig.

 1. 10.Rondvraag
 • Jaarverslag 2015 en begroting 2016 komt terug op de volgende vergadering.
 • De subsidie muziek onderwijs in niet aangevraagd. Er is hier serieus over nagedacht. De redenen waarom het niet is aangevraagd:

-        er wordt ook subsidie gevraagd van de school

-        het vraagt een intensieve samenwerking met de organisatie

-        wegens aanschafmogelijkheden die er bij komen kijken.

Wel is er een leerkracht die op dit moment een opleiding doet voor muziek coördinator. Met een muziek coördinator wil de school het muziekonderwijs beter neerzetten. 

MR notulen 7 december 2015

MR vergadering 7 december 2015

Aanwezig: Hein van den Hoogen, Doesjka Hoogenwoud (GMR), Edward Ruiter(OV), Johan ten Berg, Danny Jolly, Brigitte Balk, Ivonne van de Visch, Chantal Geers, Sandrine Rosmulder en Nicole Gruters (notulist).

1. Notulen 26 oktober geen aanpassingen

2. Mededelingen Hein

 • De conceptbegroting wordt vertraagd i.v.m. ziekte controle personeel Fectio. De controle is doorgeschoven naar half januari. De conceptbegroting komt op de volgende vergadering.
 • In november is er een dialoogavond identiteit geweest, er was een magere opkomst maar het was een waardevolle avond. Er zijn mooie dingen uitgekomen, de mensen die aanwezig waren hadden een goede inbreng. Het was een dialoogavond voor 13 Fectio scholen.

3. Mededelingen GMR

 • Dinsdag 8 december krijgt de MGR een toelichting over de nieuwe cao. Er ligt een notitie voor de GMR vanuit Fectio. De GMR moet in januari instemming geven. Daarna worden er twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de leerkrachten.
 • Er is een nieuwe wet, zorg en zekerheid. Deze wet zorgt ervoor dat een vervanger na 3x invallen een contract aangeboden krijgt. Dit werkt niet in het onderwijs. De GMR is met Fectio in overleg over een nieuwe invallerspoule.
 • In de GMR wordt gesproken over de huisvesting van het noord/west kwadrant. De Bengelbongerd en de Zevensprong lopen terug in leerlingen. Er wordt gesproken over de fuseren.

4. Mededelingen OV

 • Ouderparticipatie is een onderwerp waar de OV over nadenkt. Hoe kunnen we dit verbeteren? De OV vraagt hulp vanuit de MR, wie kan hierin meedenken? Johan en Danny willen hierin meedenken.
 • Veiligheid rondom de school heeft de aandacht binnen de OV. Binnenkort vindt er een gesprek plaats tussen verkeerscoördinator, Hein en Edward vanuit de OV. Om de knelpunten te overleggen met de gemeente.
 • De inzet van de commissies. De OPA (oud papier ophalen) en sport en spel commissie worden nog niet ingevuld. Hoe kunnen we dit opvangen?

5. Incidentenregistratie

Er wordt gesproken over het parkeren rondom de school. Er wordt en afspraak gemaakt met de wijkcoördinator en de wijkagent, om het gebruik van de parkeerplaats veiliger te maken voor de kinderen.

6. Douchen na de gymles vanaf groep 4.

Douchen na de gymles staat ter discussie. Tijdens bouwvergaderingen hebben de leerkrachten hierover gediscussieerd. De leerkrachten geven aan dat het douchen meer nadelen dan voordelen heeft. De ouders vanuit de MR kunnen zich hierin vinden. Vanaf nu wordt er niet meer gedoucht na de gymlessen.

7. Uitjes op school

Thema uitje naar de Synagoge met groep 7. De school werd geconfronteerd met angsten voor dreigingsgevaar van terreuraanslagen. Wat moeten wij als school hiervan vinden? Deze keer is het besluit door de school genomen om het thema-uitje niet door te laten gaan. Er wordt nagedacht hoe hier als school mee om te moeten gaan? We denken als school na over een standpunt hierin.

8. Rondvraag

Hein heeft nog niet nagevraagd hoe andere scholen omgaan met het gezond eten beleid op school. Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Notulen MR 26 oktober 2015

Notulen MR vergadering 26 oktober 2015

Aanwezig: Hein van den Hoogen, Edward Ruiter (OV), Danny Jolly, Brigitte Balk, Sandrine Rosmulder, Doesjka Hoogenwoud (GMR), Nicole Gruters Chantal Geers (notulist)

Afwezig: Ivonne van de Visch, Johan ten Berg

1.Opening

Danny opent de vergadering.

2. Notulen

Er zijn wat kleine aanpassingen voor de notulen van 14 september, Chantal past deze aan.

3. Mededelingen

 • Er is een ouder gevonden die wil meewerken aan de website van de Vlinder
 • Er is een uitnodiging naar ouders gestuurd van alle leerlingen van de Fectio scholen om met elkaar een gesprek aan te gaan over: ‘Ouders en de katholieke identiteit’.
 • RI&E: het plan van aanpak heeft de aandacht van het MT. Veel punten vallen onder het kopje werkdruk. Het plan wordt op dit moment niet getoetst door Fectio. Hein heeft hierover contact gehad met Fectio. Doesjka neemt dit punt mee naar de GMR.

4. Begroting tijdschema

Fectio stuurt na de peildatum, 1 oktober, een concept begroting over het kalenderjaar 2016. Dinsdag 27 oktober heeft Hein het eerste gesprek met Fectio, dit gaat onder andere over de wensen van de Vlinder. 2 november gaat Hein opnieuw in gesprek om de foutjes eruit te halen. Daarna gaan 2 MR leden (ouders) dit samen met Hein bespreken. Op de volgende MR vergadering (7 december) komt de gecorrigeerde begroting terug op de agenda.

5. Sinterklaas

Fectio heeft richtlijnen opgesteld over het Sinterklaas feest. Hein heeft dit besproken met de Sint commissie (leerkrachten). Met deze richtlijnen gaat de MR akkoord. De MR wil deze richtlijnen wel elk jaar terug laten komen op de agenda van september. Hein schrijft een stukje hierover voor in de nieuwsbrief.

6. GMR

De GMR is 6 oktober bij elkaar gekomen. Stand van zaken nieuwe cao: 5 november komt de werkgroep bij elkaar. Dit was voor de herfstvakantie gepland, maar is uitgesteld, 5 november komen zij samen. Rob Boerman heeft nog steeds voor ogen dat het taakbeleid per 1 februari 2016 ingevoerd gaat worden. Het beleid wordt opnieuw geschreven. De personeelsgeleding van de MR moet hiervoor instemming geven.

Het communicatieplan ligt ter inzage bij de GMR. Elke school moet een eigen communicatieplan schrijven, hierin worden onder andere de ouderparticipatie, waarover en hoe we communiceren en de nieuwsbrief beschreven.

Inzetten van de leerkrachten uit de vaste invallerspool: met 1 leerkracht waren geen duidelijke afspraken gemaakt. Dit is inmiddels opgelost. De andere vaste invallers hebben andere taken uitgevoerd de eerste weken.

7. OV

Bij de Algemene ledenvergadering waren weinig ouders aanwezig. Er was een gastspreker ingehuurd die kwam vertellen over gezonde voeding.

De OV merkt dat het lastig is om alle ouders te bereiken. Hoe krijgen we de informatie bij ouders? Het contact OV-klassenouders verloopt moeizaam.

 

8. Incidenten registratie

Leerkrachten geven aan dat het makkelijker is om een incident te registeren. Voor leerkrachten is het duidelijk wanneer iets geregistreerd moet worden.

9. Rondvraag

Is er op andere scholen beleid over gezonde voeding en traktaties? Hein neemt dit mee in het directeuren overleg.

Notulen MR 14 september 2015

Notulen MR vergadering 14 september 2015

Aanwezig: Hein van den Hoogen, Stefanie van den Broek , Chantal Geers, Sandrine Rosmulder, Edward Ruiter, Ivonne van de Visch, Danny Jolly, Johan ten Berg, Brigitte Balk, Doesjka Hoogenwoud (GMR), Nicole Gruters (notulist)

1.Opening

Ivonne opent de vergadering.

2. Notulen

Er zijn wat kleine aanpassingen voor de notulen van 15 juni, Chantal past deze aan.

In de notulen moeten ook de punten vermeld worden die in het besloten gedeelte worden besproken.

3. Mededelingen

 • Het schoolondernemingsplan is klaar.
 • www.scholenopdekaart.nl is een website waar scholen zich kunnen presenteren. Er zijn gegevens te vinden vanuit de school, de inspectie en DUO (Dienst uitvoering Onderwijs). Er wordt gevraagd om als MR hier naar te kijken.
 • De Vlinder is bezig met een nieuw rapport. We werken nu een periode met het leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem van ParnasSys, vanaf dit jaar willen we ook het digitale rapport van ParnasSys gaan gebruiken. Alle Fectio scholen gaan over naar dit systeem.
 • Het stukje op de website van de MR is nog niet recent. Stukje moet geupdate worden.
 • De verkeerssituatie rondom de school is veranderd, de bouwweg vanuit de Grassen is afgesloten. Hierdoor komen er meer auto’s via de Tuinen. Dit levert parkeerproblemen op. Meerdere scholen in de omgeving hebben een parkeerprobleem. Iedereen wordt aangemoedigd om met de fiets te komen. Ook worden ouders er op geattendeerd dat er op loopafstand ook parkeerplaatsen zijn.
 • Houten & Co en stichting Chris begeleidt op dit moment de school bij sociale situaties in de bovenbouwgroepen. Social media krijgt hierbij ook de aandacht, dit vormt steeds meer zorg. Hoe kunnen ouders hierop geattendeerd worden? Ouderparticipatie krijgt stichtingbreed aandacht.
 • De nieuwe cao die ingevoerd gaat worden is nog steeds niet goedgekeurd. De GMR heeft nog niet ingestemd met het plan van Fectio. Er is een nieuwe werkgroep opgezet die betrokken wordt bij de vergaderingen rondom de nieuwe CAO van Fectio. December 2015 moet het plan werkdrukverlaging klaar zijn. Het plan heeft invloed op het taakbeleid van De Vlinder. We handhaven op dit moment het oude beleid.

4. OV

Maandag 21 september Algemene ledenvergadering Oudervereniging.

5. GMR

De GMR heeft een ontmoeting met de raad van toezicht. Gedachten worden uitgewisseld over het onderwerp ‘medezeggenschap’.

De GMR wordt kleiner om effectiever te kunnen vergaderen. Communicatie heeft hier de aandacht. Het is nog niet duidelijk hoe dit vorm gegeven gaat worden. De oudergeleding van de MR wordt gevraagd wat zij meekrijgen van de GMR. Hoe is de GMR zichtbaar? De GMR staat verder weg voor ouders, de oudergeleding geeft aan dat vooral het lijntje met de school belangrijk voor hen is. Doesjka (GMR) geeft aan dat ouders met een andere achtergrond juist kritische vragen kunnen stellen. De GMR mag meer zichtbaar worden.

6. Schoolondernemingsplan

Het schoolondernemingsplan is een plan voor de komende 4 jaar. Het wordt ieder jaar opnieuw bekeken. De inhoud is vorig schooljaar bekeken. Het schoolondernemingsplan komt 21 maart 2016 op de agenda van de MR om de ontwikkelingen te blijven volgen. Dit is een groeidocument. Bijvoorbeeld de technische vooruitgang, dit verandert sneller dan ons 4 jarige plan.

7. Incidenten registratie

De school heeft een nieuw geautomatiseerd systeem IRIS.

8. Rondvraag

Hoe wordt de expertise pool van Fectio ingezet in de eerste weken van het schooljaar? Misschien is er een mogelijkheid om deze mensen in de eerste weken in te zetten voor klussen. In de eerste weken zijn er vaak weinig leerkrachten ziek. Dit punt wordt meegenomen naar de GMR en het directeuren overleg.

Ri&E komt 26 oktober op de agenda.

Notulen MR 15 juni 2015

MR vergadering 15 juni 2015

Aanwezig: Hein van den Hoogen, Nicole Gruters, Stefanie van den Broek , Sandrine Rosmulder, Edward Ruiter, Ivonne van de Visch, Danny Jolly, Johan ten Berg, Chantal Geers (notulist)

Afwezig: Brigitte Balk

1.Opening

Ivonne opent de vergadering.

Er wordt 1 punt toegevoegd aan de agenda, de OV.

2. Notulen

De notulen worden opnieuw geschreven.

3. Mededelingen

- Liesbeth Borghgraef gaat gebruik maken van vrijwillige mobiliteit, zij gaat werken op de Camminghaschool in Bunnik. Ralph Hageraats gaat in de expertisepool werken. Dit is de vervangingspool van Fectio.

- We kunnen de 3 nieuwe/jonge leerkrachten behouden binnen de Vlinder.

- RI&E is afgerond, dit wordt bekeken door Hein en Carola, daarna komt het in de MR en daarna wordt het getoetst.

- Verhuizing: het plan is bijna rond en wordt dan voorgelegd aan het team.

- Planning studiedagen wordt dinsdag 16 juni in het MT besproken. Voor as vrijdag 18.00 uur reactie naar Hein.

4. Concept schoolplan

Hein heeft een concept schoolplan geschreven voor de Vlinder. Fectio gebruikt voor alle scholen hetzelfde format. De MR geeft hierop een schriftelijke reactie (aanpassingen en adviezen). Belangrijk is om vooral naar de doelstellingen te kijken.

5. Kwaliteitsmeter

Dit punt is samengevoegd met punt 9.

6. Jaarrekening

De oudergeleding van de MR heeft de jaarrekening bekeken.

7. Uitslag Cito groep 8

Hein legt uit hoe we deze uitslag moeten lezen. We zijn als school trots op de uitslag van de eind Cito groep 8, maar vinden dit niet het belangrijkste.

8. OV

De OV is druk bezig met de bezetting. Bijna alle commissies draaien op volle sterkte.

9. CAO

Er zijn 2 informatie bijeenkomsten geweest voor het personeel van Fectio. In de nieuwe CAO gaan we werken met een 40-urige werkweek. Het doel hiervan is onder andere werkdrukvermindering en professionalisering. We (leerkrachten) komen ongeveer 1 week en 3 dagen terug in de vakantie. Het taakbeleid moet anders ingevuld gaan worden. De GMR gaat niet akkoord met deze plannen. Er is nog veel onduidelijkheid. Komend schooljaar werken we op dezelfde manier zoals we tot nu toe hebben gedaan. Voor 1 december 2015 moet er een plan zijn voor schooljaar 2016-2017.

10. Incidenten registratie

Geen incidenten sinds de laatste MR vergadering.

11. Rondvraag

De bouwweg wordt vanaf 1 juli afgesloten. Hein neemt contact op met de gemeente. Het is handig om dit te communiceren via de nieuwsbrief.