Medezeggenschapsraad

Wat is en wat doet de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan, waarin een afvaardiging van ouders en een afvaardiging van het onderwijzend personeel meedenkt, adviseert, dan wel meebeslist over belangrijke schoolzaken, die van belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met een vertegenwoordiger van het MT, die een deel van de vergadering bijwoont. Het overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het scholingsplan, het vaststellen van vakanties en studiedagen. De MR draagt bij aan het bevorderen van de openheid en onderling overleg in de school, waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling.

De MR bestaat uit twee geledingen:
1. vertegenwoordigers van de ouders:Ivonne van de Visch (voorzitter), Danny Jolly en Johan ten Berg.
2. vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel: Eefje Fransen (secretaris), Eva van de Berg en Judith Sarpdere

Vertegenwoordiger vanuit MT van de Vlinder: Hein van den Hoogen.

De MR heeft twee soorten rechten:
- instemmingsrecht;
- adviesrecht (gevraagd en ongevraagd).

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolontwikkelingsplan.

Het schoolbestuur moet in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld het aanstelling- en ontslagbeleid van het
personeel. De Vlinder is 1 van de 13 rk-basisscholen, verspreid over de gemeente Houten en Bunnik, die is opgenomen in de Katholieke scholenstichting Fectio. Deze scholen functioneren elk zelfstandig met een eigen directie en een vast onderwijsteam, maar vallen onder de koepel van de Stichting. Een vertegenwoordiger van de MR heeft zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden zaken die betrekking hebben op besluiten die alle aangesloten scholen betreffen, besproken, zoals wijzigingen van lestijden, organisatie van het bestuur, bovenschoolse financiën. 

De GMR bestaat uit personeel- en oudervertegenwoordigers van de MR-en van de aangesloten basisscholen.

De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De vergaderdata van de MR zijn opgenomen in de kalender.

De verslagen van de MR vergadering zijn terug te vinden op het besloten deel van de website.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd bij een van de MR-leden terecht.

De MR heeft ook een email adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Fectio: de GMR

In de GMR denken ouders en leerkrachten van de Fectio-scholen mee over het beleid van Fectio. Het is een wettelijk ingestelde raad die zowel een adviserende als instemmende rol heeft.

Onderwerpen en thema’s die de GMR bespreekt, gaan altijd over het beleid voor de hele Stichting Fectio. De GMR gaat niet over individuele scholen; daarvoor is de MR van de school.

Samenstelling

Namens elk van de 12 scholen zit er iemand in de GMR. Sinds dit schooljaar bestaat de GMR uit 12 leden: 6 leerkrachten en 6 ouders. Er is een wisselschema opgesteld waardoor de verdeling ook zo blijft in de toekomst.

Werkwijze

De GMR vergadert 7 keer per jaar. De bestuurder van Fectio, Rob Boerman, stelt samen met de voorzitter van de GMR, Wouter van der Helm, de agenda op. Tijdens het eerste deel van de vergadering bespreken we agendapunten en bijbehorende stukken samen met de bestuurder. Daarna, in het besloten deel, bepalen we als GMR ons standpunt over de besproken onderwerpen: we adviseren positief of negatief, we stemmen wel of niet in met een stuk, soms vragen we nog extra informatie op; er zijn diverse uitkomsten mogelijk. De voorzitter koppelt na afloop van de vergadering terug aan de bestuurder.

Het contact tussen onze bestuurder en GMR is open en constructief. Er is ruimte om open met elkaar van gedachten te wisselen. Ook worden er soms kritische noten gekraakt.

Voorafgaand aan de GMR-vergadering bereiden we in werkgroepen de stukken voor. Zo hoeft niet iedereen alle stukken door te nemen en is een goede voorbereiding gegarandeerd.

Er zijn 4 werkgroepen:

 1. Kwaliteit, identiteit en onderwijs
 2. Personeel, mobiliteit en professionalisering
 3. Financiën, middelen en huisvesting
 4. ICT

Bij het eerste deel van elke vergadering is één van de schooldirecteuren aanwezig. De raad van toezicht is 2 keer per jaar aanwezig bij een vergadering van de GMR (eerste deel).

Op deze manier informeren we elkaar over en weer.

De terugkoppeling naar de scholen gebeurt via het GMR-lid van de betreffende school. De notulen van de GMR worden gedeeld met de MRen van de scholen.

Vergaderdata GMR 2017-2018

Data 2017: 19 september 2017, 15 november 2017,14 december 2017

Data 2018: 6 februari 2018,4 april 2018, 6 juni 2018, 5 juli 2018. Op 21 maart 2018 is de gezamenlijke thema-avond met de raad van toezicht en de directeuren.

De vergadering start om 20.00 uur en is in basisschool De Vlinder in Houten.

Wanneer u aanwezig wilt zijn bij het eerste en open gedeelte, dan is het prettig wanneer u dit van te voren aangeeft. Dit kan per email naar het adres van de GMR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Onderwerpen schooljaar 2017-2018

Onderwerpen die dit schooljaar in ieder geval in de GMR aan de orde komen zijn:

 • Levensbeschouwelijke identiteit
 • Passend Onderwijs
 • Missie en Visie Fectio – advies
 • Begroting 2018-2019 – ter informatie
 • Elk kwartaal monitoren van de voortgang van het jaarplan
 • Evaluatie van het strategisch beleidsplan 2015-2018 – ter bespreking
 • Opzet voor het strategisch beleidsplan 2019-2022 – GMR geeft input

GMR-lid De Vlinder

Namens onze school zit Doesjka Hoogewoud, leerkracht van groep 5B in de GMR.

Bij haar kunt u terecht met vragen over de GMR.

U kunt uw vraag ook direct aan de GMR stellen. Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .